Regulamin


I

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane Usługami) przez FIRMBOOK BUSINESS COMMUNITY, Osiedle Dolnośląskie 127/10, 97-400 Bełchatów, NIP number: 7681496571 (dalej zwany Usługodawcą) za pomocą serwisu www.firmbook.eu (dalej zwany Serwisem).

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021441204 .

II

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

a) możliwość tworzenia personalizowanego profilu w Serwisie i publikowania w ramach tego profilu informacji o swojej ofercie, w celu wzbudzenia zainteresowania innych użytkowników poszukujących produktów, usług i firm/kooperantów i/lub tworzenia sieci powiązań pomiędzy użytkownikami,

b) możliwość publikowania w Serwisie informacji o poszukiwaniu produktu, usługi,

c) możliwość przeszukiwania zasobów dostępnych w Serwisie w celu odnalezienia informacji o ofertach produktów, usług i firm,

d) płatne e-usługi, abonamenty/pakiety, pozwalające na lepsze promowanie/pozycjonowanie prezentacji ofert i firm użytkowników w Serwisie oraz wyposażania ich w narzędzia, możliwości i środki zgodnie z http://www.firmbook.eu/_pakiety/porownanie .

2. Prawa wyłączne do funkcji udostępnianych w ramach Usług, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa ochronne na znaki towarowe Serwisu przysługują Usługodawcy. Prawa do zawartości profili przysługują użytkownikom, którym Usługodawca udostępnia Usługi.

3. Usługodawca jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie Serwisu jako zestawu narzędzi, możliwości, środków ułatwiających prowadzenie biznesu dzięki e-usługom i wpływających na promowanie, pozycjonowanie, dostępność, zasięg, funkcjonalność...

4. Świadczenie Usług płatnych dokonuje się wyłącznie na żądanie użytkownika. Bez zgody użytkownika nigdy nie jest naliczana żadna opłata.

5. Żadna e-usługa przy odnowieniu nie jest przedłużana automatycznie i żadna opłata nie jest naliczana automatycznie. W przypadku kontaktu zwrotnego ze strony użytkownika stosuje się rabaty.

6. Potwierdzeniem zakupu płatnej e-usługi jest e-faktura przesyłana na adres e-mail.

7. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik który skorzysta z usługi płatnej wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną(e-faktura)

8. Użytkownik korzystający z e-usługi płatnej korzysta z niej na zasadzie abonamentu, który pozwala na korzystanie przez określony czas z funkcjonalności dostępnych za pomocą systemu.

9. Pakiety STARTER zawsze są bezpłatne jako testowe.

III

1. Z Usług może korzystać każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową Serwisu dostępną pod adresem www.firmbook.eu , z zastrzeżeniem pkt IV ust. 1.

2. Korzystanie z Usług, o których mowa w pkt II ust. 1 a), b), c) jest bezpłatne. Odrębne warunki przewidują odpłatność za Usługi wymienione w pkt II ust. 1 d) świadczone przez Usługodawcę zgodnie z http://www.firmbook.eu/_pakiety/porownanie .

3. Kiedy inicjatywa skorzystania z płatnych e-usług, o których mowa w pkt II ust. 1 d) i przesłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego, e-maila, smsa o treści PROMOCJA pochodzi od użytkownika, wówczas stosowane są maksymalne rabaty dla najlepszych pakietów.

4. Usługodawca nie jest stroną transakcji realizowanych z wykorzystaniem funkcji Serwisu pomiędzy użytkownikami. W szczególności Usługodawca nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych udostępnianych w ramach kont/profili oraz oświadczeń przekazywanych przez użytkowników pomiędzy sobą, za ewentualne naruszania praw osób trzecich oraz za wiarygodność i wypłacalność użytkowników. Wszelkie nieporozumienia będą rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Usługodawcy w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami. Usługodawca udostępnia wyłącznie Serwis oraz narzędzia do wspierania realizacji procesów biznesowych i ułatwiających prowadzenie biznesu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania publikacji i kont z Serwisu. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie.

6. Usługodawca może usuwać profile użytkowników konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy.

7. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Usługodawcy. W przypadku takiego postępowania, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

8. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych Serwisu poza danymi dostępnymi w ramach realizacji Usług.

9. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

IV

1. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika minimalnych wymagań technicznych związanych z korzystaniem z przeglądarek internetowych.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia występujące na sprzęcie komputerowym z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Usług o których mowa w pkt II ust. 1.

3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do profilu w Serwisie wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w relacjach z Serwisem/Usługodawcą.

V

W trakcie korzystania z Usług instalowane są pliki cookies.

VI

1. Niedozwolonym jest:

- korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w celu naruszającym obowiązujące prawo,

- wykorzystywanie informacji udostępnianych przez Usługodawcę za pomocą świadczonych Usług w celach konkurencyjnych.

W wymienionych powyżej przypadkach Usługodawca dołoży starań do usunięcia profilu z Serwisu.

2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje zamieszczone przez niego w Serwisie w ramach profilu są zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane informacje w ramach profilu.

3. Użytkownik oświadcza, że informacje o których mowa w pkt VI ust. 2 nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji naruszających dobre obyczaje, polskie prawo, urażające osoby trzecie oraz wpisane niedbale, powtarzające się itp.

5. Wpisując dane w Serwisie w ramach profilu użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie oraz wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez Usługodawcę w ramach udostępnianych Usług.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w pkt VI ust. 2 celem świadczenia przez Usługodawcę usług o których mowa w pkt II. W przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia do Usługodawcy w związku z wykorzystaniem informacji o których mowa w pkt VI ust. 2, użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

VII

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług należy zgłaszać na adres: kontakt@firmbook.eu . Maksymalny czas odpowiedzi na reklamacje wynosi 3 dni.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę użytkownika i adres e-mail składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie w kolejności wpływu.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik składający reklamację poinformowany zostanie na adres e-mail podany w reklamacji.